สายตาเอียง(AStigmatism)

สายตาเอียง (Astigmatism) หมายถึง การที่ภาพหรือแสงที่ผ่านส่วนต่างๆของตาแล้ว ไม่สามารถรวมแสงหรือภาพ (Focus) เพียงจุดๆ เดียวได้ สังเกตได้จากการมองตัวอักษรในระยะไกล จะเห็นไม่ค่อยชัด ดูเหมือนมีเงาซ้อน ดังนั้นผู้ที่ มีสายตาเอียงจึงมักมีปัญหาปวดตา ปวดศีรษะ สาเหตุอาจเกิดจาก กระจกตา (Cornea) หรือเลนส์นัยน์ตา (Crystallinelens) มีความโค้งผิดปกติ ความโค้งในแต่ละแนวไม่เท่ากันทำให้ไม่สามารถรวมแสง (Focus) เป็นระนาบเดียวกันได้

  • จากรูปจะเห็นว่าภาพบนรูปคนมีการตกก่อนจอรับภาพและเปลี่ยนทิศดังนั้นเราจึงใช้เลนส์เอียงแก้ไขให้ภาพกลับมาตกลงบนจอรับภาพพอดีเช่นภาพล่าง