เป็นเครื่องมือขนาดเล็กในการตรวจวัดค่าสายตาได้ทั้งสายตาสั้น ยาว และเอียง. เป็นวิธีที่ไม่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ถูกตรวจมากนัก(objective test) จึงทำได้ในเวลาที่รวดเร็ว แม่นยำ ด้วยเหตุผลนี้เอง การตรวจโดยใช้ Retinoscope จึงสามารถตรวจค่าสายตาในเด็ก ผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก ผู้ที่ไม่มีความสามารถในการสื่อสาร ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวซึ่งไปตรวจในห้องตรวจปกติไม่ได้ และยังเป็นประโยชน์มากในการตรวจสายตาในสถานที่ที่อุปกรณ์ไม่ครบ เช่น ออกหน่วยตรวจตาสายตานอกสถานที่ ในประเทศไทย การวัดสายตาบางที่อาจไม่ค่อยมีการใช้เครื่องมือนี้มากนัก เพราะต้องอาศัยทักษะของผู้ตรวจที่ฝึกฝนมาอย่างชำนาญ ทั้งนี้ในการตรวจวัดค่าสายตาในสถานที่ที่มีอุปกรณ์พร้อม การใช้phopterในการตรวจโดยให้ผู้ถูกตรวจตอบสนองก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อยืนยันความถูกต้อง
การตรวจวัดนั้นผู้ตรวจจะถือเครื่องมือตรงบริเวณด้ามจับ แล้วกวาดแสงไฟเข้าไปในตาผู้ถูกตรวจ ผู้ถูกตรวจจำเป็นต้องมองบริเวณหรือตำแหน่งตามที่ผู้ตรวจบอก และไม่ต้องเพ่งให้เห็นตัวหนังสือชัด ค่าสายตาที่ได้เกิดการคำนวณในโดยผู้ตรวจ