Carl Zeiss SL 120 Slit lamp

 

กล้องจุลทรรศน์ตรวจความผิดปกติของตาส่วนหน้า(SlitlampCamera)เครื่องมือปฏิบัติการทางคลินิกทีมีประสิทธิภาพทียอดเยี่ยม มีลักษณะพิเศษคือปรับกำลังขยายได้มากถึง 40 เท่าสามารถหมุนปรับควบคุมลำแสงให้กว้าง-แคบในทุกมุมองศาตามต้องการ ทำให้สามารถเห็นพยาธิสภาพของตำแหน่งต่างๆของลูกตาส่วนหน้า (anterior eye segment) ได้ชัดเจน อาทิเช่น ต้อลม,ต้อเนื้อ,ต้อกระจก,ความผิดปกติของท่อต่อมไขมันที่เปลือกตา เป็นต้น จากจุดกำเนิดแสงของSL120ที่ทำให้คุณภาพแสงที่ยอดเยี่ยม ด้วยภาพความละเอียดสูงและความคมชัดสูงจากภาพรวมไปจนถึงรายละเอียด

รูปภาพตัวอย่างการตรวจลูกตาส่วนหน้าด้วยSL120 Slit lamp from ZEISS