Precision Plus 

ตอบโจทย์ทั้งค่าสายตาและรูปแบบกรอบ

 

FrameFit® + Technology

เลนส์โปรเกรสซีฟเดิมทีนั้นไม่ได้เหมาะกับกรอบแว่นทุกรูปแบบ ดังนั้นการขายเลนส์แบบเดิมๆ จะต้องเลือกกรอบให้เหมาะกับเลนส์เป็นหลัก กับFrameFit® + Technology ของ Zeiss ผู้สวมใส่สามารถเลือกกรอบแบบใดก็ได้ โดยเลนส์จะสามารถให้การมองภาพที่ชัดเจนทุกระยะ

 

Frame size

Without  FrameFit® + Technology : พื้นที่มองใกล้หายไป

Without  FrameFit® + Technology : มองได้ครบถ้วนทั้ง ไกล กลาง ใกล้

 

Special frame shapes

Without  FrameFit® + Technology : พื้นที่มองใกล้หายไป

Without  FrameFit® + Technology: มองได้ครบถ้วนทั้ง ไกล กลาง ใกล้

 

 

Adaptation Control™ Technology

 

ผู้สวมใส่เลนส์ Progressive จะมีความเคยชินกับแว่นสายตาเดิมในการเลื่อนสายตาจากระยะไกลสู่ระยะใกล้ ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนกรอบแว่นสายตาใหม่ทำให้ผู้สวมใส่ต้องทำการปรับตัวใหม่ในทุกๆครั้ง

 

กรอบแว่นใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิม + เลนส์ที่ไม่มี Adaptation Control Technology ผู้สวมใส่ต้องกวาดสายตาลงมาลึกกว่าเดิมถึงจะเจอระยะอ่านหนังสือที่คมชัด

 

กรอบแว่นใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิม + เลนส์ Zeiss ที่มี Adaptation Control Technology ช่วยให้ปรับตัวน้อยลง สามารถปรับระยะกวาดสายตาให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้