Precision Superb 

ตอบโจทย์ค่าสายตา + รูปแบบกรอบ + รูปหน้าบุคคล

 

FaceFit™ Technology

โครงสร้างเลนส์ Zeiss Progressive มาตรฐาน เมื่อฟิตติ้งบนผู้สวมใส่ที่มีค่าพารามิเตอร์เฉพาะบุคคลแบบมาตรฐาน ไม่พบปัญหาสายตาเกิดขึ้น

 

โครงสร้างเลนส์ Zeiss Progressive มาตรฐาน เมื่อฟิตติ้งบนผู้สวมใส่ที่มีค่าพารามิเตอร์เฉพาะบุคคลแตกต่างจากค่ามาตรฐานจะเห็นว่า โครงสร้างเลนส์จะไม่เหมาะสมกับผู้สวมใส่ พื้นที่การมองเห็นแคบลงอย่างเห็นได้ชัด

 

โครงสร้างเลนส์ Zeiss Progressive Precision Superb เมื่อขัดเลนส์แบบนำเอาค่าพารามิเตอร์เฉพาะบุคคลมาคำนวณร่วมด้วย จะเห็นว่าโครงสร้างเลนส์เหมาะสมกับผู้สวมใส่มากที่สุด

 

Position of the pupil behind the lens

 

Progressive Precision Superb

นำเอาค่าพารามิเตอร์เฉพาะบุคคลทั้ง 6 ประการมามีส่วรร่วมในการออกแบบเลนส์ ได้แก่

  1. Frame Data
  2. Pupilary Distance (PD)
  3. Fitting height
  4. Pantoscopic Angle
  5. Back Vertex Diatance
  6. Variable Corridor