Individual2   

 

ตอบโจทย์ค่าสายตา + รูปแบบกรอบ + รูปหน้าบุคคล + กิจกรรมเฉพาะบุคคล

 

Luminance Design® Technology

รูม่านตาเล็กเมื่อแสงจ้า

 

รูม่านตาขนาดกลางในภาวะแสงน้อย

 

รูม่านตาขยายใหญ่ในเวลากลางคืน

ด้วย Luminance Design Technology Zeiss ได้นำเอาขนาดรูม่านตาในภาวะแสงต่างๆมาร่วมคำนวณในการผลิตเลนส์ Progressive โดยเลือกเอาขนาดรูม่านตามาตรฐานที่ 3.3 มิลลิเมตรทำให้ผู้สวมใส่ยังคงสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนแม้ในภาวะแสงน้อย

 

Individaulfit™ Technology

เทคโนโลยีที่ทำให้การมองเห็นภาพคมชัดเป็นธรรมชาติมากที่สุด โดยพิจารณาไลฟสไตล์และกิจกรรมเฉพาะบุคคลร่วมด้วย

 

Near : สำหรับผู้ที่สวมใส่เลนส์ที่มีกิจกรรมมองใกล้เป็นระยะเวลานาน

 

Intermediate : สำหรับผู้ที่สวมใส่เลนส์ที่เน้นการใช้งานในระยะกลาง เช่น ในที่ทำงาน เข้าประชุมบ่อย ต้องนำเสนองานบ่อย

 

Balance : สำหรับผู้สวมใส่เลนส์ที่มีกิจกรรมหลากหลาย